پوریا شفیعا جوانی با دقت فراوان، پیگیر و مسئولیت پذیر است. وی از همان ابتدای همکاری با سازمان مهاجرتی پردایس و سپس سازمان مهاجرتی پرستو نشان داده است که در پیگیری امور پرونده ها، تماس با موکلین برای رفع نواقص پرونده ها، تکمیل پرونده ها و ارسال آنها همکاری قابل اتکاء است. پیگیری های وی موجب اطمینان از سرعت و دقت عمل در انجام کار پروند ها شده است.

شبکه های اجتماعی