فرهنگ رفیعی دارای سوابق طولانی تدریس و نیز سوابق مدیریتی در امور دفتری است. تدوین گردش کار، امور مالی و بایگانی توسط ایشان در سازمان مهاجرتی پرستو باعث انجام امور بطور روان و بدون دغدغه شده است. با توجه به حجم کار هر پرونده و حساسیت انجام کار پرونده ها به لحاظ دقت در تشکیل و تکمیل آنها و نیز به لحاظ سرعت عمل لازم برای این امور، وجود ایشان کارآئی و کیفیت ارائه خدمات را در این سازمان بطور قابل توجهی افزایش داده است.

شبکه های اجتماعی

  • Linkedin