Monthly Archives: خرداد ۱۳۹۳

ورود اولین مهاجران از طریق روش مخترعان و مبتکران

ورود اولین مهاجران از طریق روش مخترعان و مبتکران

دو نفر از اولین متقاضیان مهاجرت از طریق روش مبتکران و مخترعان به کانادا وارد شدند. در این روش که در سال گذشته توسط اداره مهاجرت کانادا ایجاد شد، مخترعان مبتکران و یا کسانی که دارای طرحهای تجاری یا صنعتی سود ده هستند، می توانند ظرف مدت...
Read more