استان نوا اسکوشیا

مساحت: 55284 کیلومترمربع

جمعیت: 922000 نفر

صنایع اصلی: صنایع تولیدی، کشاورزی، ماهیگیری، صنایع معدنی، جنگلداری، صنعت حمل و نقل، و انرژی

استان نوا اسکوشا بدلیل داشتن حدود 7600 کیلومتر ساحل در امتداد اقیانوس اطلس، به شدت تحت تاثیر دریا و سبک زندگی و اقتصاد ناشی از آن است.

روشهای مهاجرت از طریق استان نوا اسکوشا به سه دسته عمومی تقسیم می شود:

الف) نیروی کار متخصص و ماهر

ب) نیوری کار مورد نیاز اعلام شده برای بازار کار نوا اسکوشا توسط این استان

ج) نیروی کار دارای خویشاوند

در حال حاضر مهاجرت استانی از طریق نوا اسکوشا تعطیل است و مقررات جدید قرار است به زودی اعلام شود.


پرکردن فرم ارزشیابی