خوداشتغالی

روش خود اشتغالی ویژه افرادی است که قصد دارند به صورت خود اشتغالی برای خود کار کنند. متقاضیان این روش لازم است شرایط مندرج در یکی از دو گروه زیر را داشته باشند:

* تجربه کاری مرتبط در زمینه های فرهنگی یا ورزشی: این اشخاص علاوه بر تجربه کاری، باید قصد و توانائی مشارکت در امور فرهنگی یا ورزشی کانادا را داشته باشند،

* تجربه مدیریت مزارع: این اشخاص علاوه بر تجربه مدیریتی مذکور، باید قصد و توانائی خرید و اداره یک مزرعه را در کانادا داشته باشند.

تجربه کاری در صورتی مرتبط محسوب می شود که متقاضی:

* در فعالیتهای فرهنگی یا ورزشی در سطح جهانی شرکت کرده باشد،

* در زمینه فعالیت فرهنگی یا ورزشی مذکور سابقه خود اشتغالی داشته باشد،

* یا در حالت دوم، تجربه مستقیم مدیریت مزرعه را قبلاً داشته باشد.

اداره مهاجرت کانادا متقاضیان این روش را بر اساس پنج معیار مورد ارزیابی قرار خواهد داد:

* تجربه کاری (حداکثر 35 امتیاز)

* سطح تحصیلات (حداکثر 25 امتیاز)

* سن (حداکثر 10 امتیاز)

* سطح دانش زبان انگلیسی یا فرانسه (حداکثر 24 امتیاز)

* قابلیت انطباق با زندگی در کانادا (حداکثر 6 امتیاز)

حداقل امتیاز مورد نیاز متقاضی برای احراز بخشی از شرایط مهاجرت از این روش، 35 امتیاز است. اما از آنجا که قوانین و مقررات مهاجرت به کانادا تقریباً بطور روزمره در حال تغییر است، لازم است قبل از اقدام نهائی برای تنظیم و ارسال پرونده مهاجرت، تمامی مقررات از جمله امتیازات مورد نیاز برای روشهای مختلف مهاجرت به کانادا مورد بررسی قرار گیرد.

در این روش ممکن است برای متقاضی وقت مصاحبه تعیین شود. در طول مصاحبه، مسئول پرونده در مورد اطلاعات و محتویات پرونده که دارای ابهام یا نقص مدارک است سوال خواهد نمود.


پرکردن فرم ارزشیابی