اسپانسرشیپ خانواده

نکته مهم: از تاریخ اول آگوست 2014، اداره مهاجرت کانادا تعریف “فرزند وابسته” به خانواده متقاضی را تغییر داده است. قبلاً حداکثر سن فرزند وابسته برای اینکه در پرونده مهاجرت، عضو خانواده محسوب شود، 22 سال بود اما این حداکثر سن در حال حاضر به 19 سال تغییر یافته است. به همین دلیل، فرمهای مربوطه نیز به تناسب آن تغییراتی نموده است.

اگر شما شهروند یا مقیم دائم کانادا و حداقل دارای 18 سال سن باشید، می توانید برخی از بستگان خود را با روش “اشپانسر شیپ خانواده” به عنوان مهاجر به کانادا بیاورید. این بستگان عبارتند از:

* همسر با ثبت قانونی ازدواج

* همسر بدون ثبت قانونی ازدواج (این روش برای برخی کشورها از جمله ایران فراهم نیست)

* فرزندان (حتی فرزند خوانده ها)

* سایر بستگان مذکور در قانون (مانند پدر و مادر)

اقدام از این روش به صورت دو مرحله است به این ترتیب که در ابتدا، با ارسال فرمها و مدارک لازم از جمله مدارک تمکن مالی (مدارکی که نشاندهنده توانائی مالی شما بر اساس جداول اداره مهاجرت کانادا است) و احراز سایر شرایط مندرج در قوانین و مقررات، موافقت مرحله اول اداره مهاجرت کانادا مبنی بر قبولی اسپانسرشیپ شما اخذ می شود. سپس بستگان مورد نظر با پر کردن فرمهائی متفاوت و مدارک مورد نیاز به همراه مدارک اثبات کننده موافقت اداره مهاجرت کانادا با اسپانسرشیپ شما، در خواست مهاجرت به کانادا را خواهند کرد.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اسپانسرشیپ بستگان مذکور در بالا با هم تفاوت بسیار دارد. اسپانسر شیپ همسر بعضاً بسیار پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. به همین جهت برای انجام موفق پرونده های اسپانسرشیپ لازم است دقت شایسته و کافی به عمل آید.


پرکردن فرم ارزشیابی