ورود اولین مهاجران از طریق روش مخترعان و مبتکران

ورود اولین مهاجران از طریق روش مخترعان و مبتکران

دو نفر از اولین متقاضیان مهاجرت از طریق روش مبتکران و مخترعان به کانادا وارد شدند. در این روش که در سال گذشته توسط اداره مهاجرت کانادا ایجاد شد، مخترعان مبتکران و یا کسانی که دارای طرحهای تجاری یا صنعتی سود ده هستند، می توانند ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به کانادا مهاجرت کنند. در این روش لازم است یک شرکت سرمایه گذار که توسط دولت کانادا لیست آنها اعلام شده است، حاضر به سرمایه گذاری در طرحهای اختراعی، ابتکاری یا تجاری و صنعتی متقاضیان باشند.

No Comments Yet.