بیزینس پلان تجاری و صنعتی

تهیه بیزنس پلان تجاری یا صنعتی برای برخی روشهای مهاجرت از جمله روشهای سرمایه گذاری فدرال، سرمایه گذاریهای استانی و روش مهاجرت مبتکران و مخترعان یکی از اجزاء و مدارک اساسی و مهم پرونده محسوب می شود. عدم ارائه یک بیزنس پلان که بر اساس اطلاعات دقیق و حساب شده اقتصادی، مالی و حقوقی تنظیم شده باشد می تواند به راحتی به رد شدن یک پرونده منجر شود.

سازمان مهاجرتی پرستو با بهره گیری از خدمات نیروها و سازمانهای تخصصی، بیزنس پلان شما را با حساسیت کامل آماده و ضمیمه پرونده شما می کند. ارائه اطلاعات دقیق بازار، رقبای تجاری و صنعتی، محاسبات دقیق حسابداری از نظر گردش نقدینگی، پیش بینی سود و زیان و سایر موارد لازم برای تهیه یک بیزنس پلان قابل قبول، بخشی از خدمات کم نظیر ما به متقاضیان مهاجرت است.

مشاورین این سازمان نه تنها سالها خود مستقیماً در زمینه های تجاری و صنعتی با شرکتهای گواناگون همکاری داشته اند و از این بابت اندوخته ای ارزشمند از اطلاعات و تجربیات را با خود دارند، بلکه با همکاری شرکتها و نیروهای متخصص که بطور حرفه ای به تهیه بیزنس پلان می پردازند، با اطمینان کامل کیفیت انجام کار را سرلوحه کار خود قرار داده اند. شایسته نیست که یک پرونده مهاجرت که مستلزم صرف هزینه و انرژی فراوان است، بدلیل ضعیف بودن بیزنس پلان رد شود و تلاش متقاضیان به هدر رود.


پرکردن فرم ارزشیابی